REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 01.09.2014 przy użyciu: Serwisu Internetowego www.finta.pl


§1 Oznaczenie Usługodawcy

1. Usługodawcą (prowadzącym Serwis) jest Adam Wawrowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą INGENII Adam Wawrowicz, z siedzibą: ul. Modrzewiowa 4c/11, 65-120 Zielona Góra, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Zielona Góra, Nr wpisu: 001263781/2013, REGON: 970686822, NIP: 9291438383, Nr rachunku bankowego: 63 1140 2004 0000 3902 5617 2587, adres e-mail: [email protected]

2. Serwisem jest internetowy serwis umożliwiający nabywanie i wymianę pomiędzy Użytkownikami przedmiotów, znajdujący się pod adresem internetowym www.finta.pl, prowadzony przez Usługodawcę.

3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: [email protected]; lub formularz kontaktowy, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 (ósma) – 16 (szesnasta), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny, do terminu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy (Usługodawca w miarę możliwości postara się udzielać odpowiedzi wcześniej, jednakże nie rodzi to po stronie Użytkownika żadnych praw ani roszczeń).

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o formie elektronicznej rozumie się przez to:
    a. W przypadku oświadczeń między Użytkownikiem a Usługodawcą – wysłanie i doręczenie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wymieniony w §1 ust. 3 lub Użytkownika na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym;
    b. W przypadku oświadczeń między Użytkownikami – wysłanie i doręczenie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.

§2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną przy użyciu Serwisu (Usługi) polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów systemu teleinformatycznego Serwisu, w celu umożliwienia nabywania i wymiany pomiędzy Użytkownikami Przedmiotów na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Przez Przedmioty rozumie się rzeczy ruchome jak i dobra niematerialne, które spełniają dwie cechy: 1) mogą być przedmiotem obrotu oraz 2) ich wartość da się określić. Przedmioty dzielą się na następujące kategorie:
    a. Książka posiada m.in. nr ISBN, autora, tytuł, wydawnictwo;
    b. Film posiada m.in. tytuł, reżysera, nośnik;
    c. Gra posiada m.in. tytuł, gatunek, wydawcę, nośnik;
    d. Muzyka posiada m.in. tytuł, autora, rok wydania, nośnik;
    e. Inne – wszystkie Przedmioty nienależące do którejś z powyższych kategorii. W szczególności Przedmiotem mogą być przedmioty lub usługi niematerialne.

3. Użytkownicy mogą za pośrednictwem Portalu zawierać umowy wymiany Przedmiotów w zamian za Punkty.

4. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami). Wszelkie wpływy z tytułu przechowywania w Serwisie treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym przechowywaniem takich treści.

5. Usługodawca może w przyszłości także dokonywać sprzedaży Przedmiotów Użytkownikom. Szczegółowe zasady takiej sprzedaży określi odrębny Załącznik do Regulaminu.

6. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Serwisie” rozumie się przez to cały Serwis wraz z systemem informatycznym, wszystkimi jego funkcjonalnościami (funkcjami), panelem administracyjnym, narzędziami do sprzedaży, serwerem oraz dostępem do Internetu.

7. Serwis jest chroniony prawem autorskim i prawem do baz danych. Wszelkie prawa do Serwisu przysługują Usługodawcy.

§3 Użytkownik

1. Osoba korzystająca z Usług jest Użytkownikiem (Usługobiorcą).

2. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach i transakcjach między Użytkownikami, udostępnia jedynie zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celach, o których mowa w §2 ust. 1. Usługodawca udostępnia jedynie Użytkownikom narzędzie (platformę) do nabywania i wymiany Przedmiotów.

3. Użytkownik jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z Usług do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem https://www.finta.pl/regulamin w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z Usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Użytkownik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.

4. Użytkownikiem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek Danych (Treści) o charakterze bezprawnym, w szczególności sprzecznych z Załącznikiem Nr 1 - Zasadami Zamieszczania Danych i Przedmioty Zakazane. W szczególności zakazane jest wystawianie Przedmiotów Zakazanych zdefiniowanych w Regulaminie.

6. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności elektronicznego Biuletynu (Newslettera), informacji o promocjach, widowiskach, nowych funkcjonalnościach Serwisu lub towarach lub usługach oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące), na podany przez Użytkownika (przy ewentualnej rejestracji) adres e-mail lub na Konto Użytkownika oraz przez indywidualne wiadomości kierowane poprzez Usługodawcę do nieokreślonej liczby Użytkowników. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie poprzez zmianę ustawień Konta Użytkownika poprzez edycję swojego profilu – funkcja „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej”.

7. Usługodawca może tworzyć nowe funkcje Serwisu jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym informuje Użytkowników w formie elektronicznej, o ile te nowe funkcje, zmiany lub modyfikacje ich dotyczą.

§4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

1. Do korzystania z Serwisu wymagane są:
    a. Stały dostęp do Internetu;
    b. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa - Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6;
    c. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
    d. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Użytkownika do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.

4. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Usługi, Użytkownik obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie, korzystając z opcji „Pytania i odpowiedzi”, „Help”, „FAQ” itp.

§5 Rejestracja w Serwisie

1. Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, do której zawarcia wymagana jest Rejestracja, dokonywana poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego w Serwisie.

2. Podczas Rejestracji Użytkownik podaje następujące dane: nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło.

3. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem Rejestracji oraz linkiem aktywacyjnym Konta w Serwisie . Po kliknięciu na link, z chwilą potwierdzenia aktywacji Konta przez infrastrukturę Serwisu, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. W wyniku prawidłowej rejestracji Usługodawca tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu), dalej: „Konto” lub „Konto Użytkownika".

5. Jeśli podczas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną doszło do zmiany jakichkolwiek danych, o których mowa w ust. 2, Użytkownik powinien poinformować o tym Usługodawcę w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych poprzez uaktualnienie tych danych w Panelu Administracyjnym. Za skutki niedopełnienia tych obowiązków Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

6. Użytkownikowi nie wolno umożliwiać korzystania z jego Konta innym osobom, jak i udostępniać danych do tego Konta; login i hasło powinny być należycie zabezpieczone przed dostępem innych osób. Konto jest niezbywalne.

7. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika w czasie rejestracji, jak i w czasie korzystania z Serwisu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Użytkownika lub dotyczących innego Użytkownika, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Usługodawcy.

8. Użytkownik nie może mieć więcej niż jednego Konta.

9. Do zalogowania się w Serwisie konieczne jest prawidłowe podanie danych do logowania, tj. nazwy Użytkownika podanej przy Rejestracji oraz hasła.

10. Usługodawca może podejmować wszelkie środki w celu weryfikacji prawdziwości danych w Koncie Użytkownika (np. zażądać od Użytkownika w formie oryginału, kopii, skanu lub fotokopii dokumentów potwierdzających jego aktualne dane, dowodu osobistego, zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, numeru REGON, zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej, odpisu z KRS). W przypadku nieprzedstawienia w terminie żądanych dokumentów, Usługodawca może zawiesić Konto, na zasadach określonych w Regulaminie.

§6 Zasady kontaktu pomiędzy Użytkownikami

1. Komunikacja między Użytkownikami korzystającymi z Serwisu w sprawach związanych z Usługami może odbywać się wyłącznie poprzez infrastrukturę Serwisu, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

2. Usługodawca ma prawo automatycznie skanować lub ręcznie filtrować wiadomości wysyłane poprzez infrastrukturę Serwisu w celu wykrycia złośliwej działalności lub treści bezprawnych. Usługodawca może wprowadzić również skanowanie lub filtrowanie wiadomości celem zapobieżenia spamowania za pomocą zewnętrznego systemu, np. SBLAM. Za skutki zdarzeń, o których mowa w tym ustępie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§7 Weryfikacja – potwierdzenie danych

1. Każdy Użytkownik będzie miał możliwość potwierdzenia (weryfikacji) swoich danych,. Będzie to realizowane za pomocą przelewu na określone Konto. Dane osobowe, które są weryfikowane, to:
    a. Imię;
    b. Nazwisko;
    c. Adres zameldowania.

2. Aby potwierdzić dane Użytkownik przelewa dowolną kwotę, nie mniejszą niż 1 zł na konto: Ingenii Adam Wawrowicz, ul. Modrzewiowa 4c/11, 65-120 Zielona Góra, mbank 63 1140 2004 0000 3902 5617 2587. W tytule przelewu należy wpisać: „Weryfikacja danych użytkownika [login]", gdzie [login] to nazwa Użytkownika, którego konto ma być zweryfikowane. Kwota przelana zostanie zamieniona na punkty, czyli każde przelane 1 zł zostanie zamienione na 10 punktów.

3. Warunkiem prawidłowego potwierdzenia danych jest zgodność danych widniejących na dokumencie przelewu z danymi wprowadzonymi w Serwisie. Użytkownik nabywa wówczas status „Użytkownika zweryfikowanego”.

4. Status Użytkownika Zweryfikowanego umożliwia dostęp do specjalnych funkcji Serwisu, w szczególności:
    a. Niższa prowizja;
    b. Profil Użytkownika Zweryfikowanego w Serwisie będzie zawierał informację o tym, że jego dane zostały potwierdzone, co może być dodatkowo zachętą dla Użytkowników, chcących zamówić jego Przedmioty;
    c. Możliwość udziału w akcjach rabatowych.

5. Jeśli następuje zmiana danych Użytkownika, które zostały zweryfikowane, a Użytkownik nie dokona weryfikacji tych zmienionych danych, traci on status Użytkownika Zweryfikowanego.

§8 Punkty

1. Użytkownik ma możliwość nabycia Punktów, które zasilają jego Konto.

2. Każdy Użytkownik ma możliwość przekazania dowolnej liczby Punktów, które posiada, dowolnemu innemu Użytkownikowi Serwisu, w szczególności w ramach wykonania umowy nabycia lub wymiany Przedmiotu.

3. Użytkownik może także rozporządzać Punktami, w szczególności przekazać je odpłatnie lub nieodpłatnie innemu Użytkownikowi.

4. Formularz przelewu punktów dostępny jest po zalogowaniu z menu Punkty (link). Za samo przelewanie punktów nie są pobierane żadne prowizje.

5. Użytkownik może nabyć Punkty na jeden z następujących sposób:
    a. Przez ich otrzymanie od Użytkownika, który nabył od niego wystawiony przedmiot;
    b. Przez ich bezpłatne otrzymanie od innego Użytkownika;
    c. Przez zakup Punktów za pośrednictwem Serwisu.

6. Zakup punktów za pośrednictwem Serwisu odbywa się w sposób następujący:
    a. Użytkownik (Nabywca) określa liczbę punktów, które chce nabyć;
    b. Użytkownik (Nabywca) potwierdza cenę zakupu będącą iloczynem liczby kupowanych punktów i wartości 0,10 zł;
    c. Nabywca przelewa za pośrednictwem integratora płatności on-line (transferuj.pl Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Św. Marcin 73/6,61-808 Poznań, zgodnie z regulaminem tego systemu płatności, znajdującego się pod adresem: https://secure.transferuj.pl/regulamin.pdf), na rachunek bankowy Usługodawcy potwierdzoną kwotę.

7. Czynności dokonywane w ramach korzystania z Portalu nie mają charakteru czynności bankowych, a przepisy prawa bankowego nie mają zastosowania. Usługodawca nie pełni roli agenta rozliczeniowego.

§9 Dodawanie przedmiotów

1. Użytkownik może dodać dowolną liczbę przedmiotów w dowolnych kategoriach. Każdy przedmiot może być następnie wystawiony do wymiany („Wystawienie Przedmiotu”).

2. Przedmiot może zostać wystawiony do wymiany wyłącznie wtedy, gdy zostały spełnione następujące czynności:
    a. Przedmiot został wyceniony („Wycena przedmiotu”) oraz
    b. został określony stan Przedmiotu oraz
    c. została określona forma wysyłki oraz
    d. został określony zasięg wysyłki.

3. Użytkownik dokonujący wystawienia Przedmiotu zwany jest dalej Wystawiającym.

4. Wartością Przedmiotu jest liczba Punktów określona przez Wystawiającego.

5. Każdy Przedmiot wystawiony, który nie został jeszcze przez nikogo zamówiony, może być w dowolnym momencie edytowany, wycofany z wystawienia lub usunięty przez Wystawiającego.

§10 Zamawianie Przedmiotów

1. Przedmiot może zostać zamówiony tylko przez Użytkownika, który:
    a. posiada odpowiednią liczbę Punktów, to jest co najmniej tyle, ile wynosi wartość Przedmiotu, który chce zamówić oraz
    b. ma uzupełnione dane adresowe (jego kraj zamieszkania musi zgadzać się z regionem wysyłki określonym przez właściciela wystawionego przedmiotu) oraz
    c. ma zweryfikowany adres e-mail oraz
    d. którego Konto nie zostało zawieszone przez Usługodawcę.

2. Użytkownik dokonujący zamówienia Przedmiotu zwany jest dalej Zamawiającym.

§11 Wyróżnianie Przedmiotów

1. Każdy wystawiony Przedmiot może zostać dodatkowo wyróżniony. Za wyróżnienie Przedmiotu pobierana jest z Konta Użytkownika liczba punktów określona w Załączniku nr 5 - Tabela Prowizji i Opłat.

2. Wyróżnione Przedmioty są prezentowane w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach wyeksponowanych na stronach poszczególnych kategorii Przedmiotów.

3. Po zakończeniu czasu trwania wyróżnienia Przedmiot może zostać ponownie wyróżniony przez Wystawiającego, z tym, że za każde ponowne wyróżnienie pobrana będzie opłata na zasadach określonych w ust. 1.

§12 Prowizja

1. Od każdej transakcji Usługodawca pobiera z Konta Wystawiającego prowizję w postaci określonej liczby Punktów. Wysokość Prowizji określona jest w Załączniku nr 5 - Tabela Prowizji i Opłat. Usługodawca zastrzega sobie możliwość nie pobierania Prowizji na zasadach określonych w Załączniku nr 5 - Tabela Prowizji i Opłat.

2. Prowizją obciążony jest Wystawiający.

§13 Przebieg transakcji

1. Wystawiający wystawia Przedmiot i podaje jego wycenę w Punktach.

2. Użytkownik posiadający liczbę Punktów równą co najmniej liczbie Punktów podanej w Wycenie, zamawia Przedmiot.

3. W momencie potwierdzenia Zamówienia przez Zamawiającego następuje zawarcie Umowy.

4. Z chwilą potwierdzenia Zamówienia z Konta Zamawiającego Serwis automatycznie pobiera liczbę Punktów odpowiadającą wartości Przedmiotu.

5. Transakcja uzyskuje status „Oczekująca na wysyłkę/realizację”. Od momentu zawarcia Umowy Wystawiający zobowiązany jest do realizacji Zamówienia (w szczególności do wysłania Przedmiotu do Zamawiającego) w czasie określonym w opisie Przedmiotu jako „czas realizacji zamówienia”.

6. Po realizacji Zamówienia (w szczególności po wysłaniu Przedmiotu do Zamawiającego) Wystawiający powinien zmienić status transakcji na „Wysłana/Zrealizowana”. Wystawiający zobowiązany jest do zmiany statusu w przypadku każdej zrealizowanej transakcji niezwłocznie po jej realizacji. Wszelkie koszty pakowania Przedmiotu, wysyłki jak i ewentualnego ubezpieczenia przesyłki ponosi Wystawiający.

7. Zamawiający odbiera Przedmiot i zmienia status na „Odebrany”.

8. Zamawiający zobowiązany jest do zmiany statusu w przypadku każdego odebranego Przedmiotu niezwłocznie po jego odebraniu.

9. Z chwilą potwierdzenia odbioru Przedmiotu przez Zamawiającego Serwis przekazuje pobrane uprzednio z Konta Zamawiającego Punkty na Konto Wystawiającego w wysokości równej liczbie Punktów odpowiadającej wartości Przedmiotu, pomniejszonej o Prowizję.

10. W przypadku braku potwierdzenia odbioru Przedmiotu przez Zamawiającego Punkty nie są przekazywane Wystawiającemu.

11. Wystawiający i Zamawiający wystawiają sobie nawzajem ocenę i komentarz.

12. Transakcja widoczna jest na stronie „Przedmioty oddawane”, „Przedmioty przyjmowane” do momentu, kiedy zostanie ona oceniona przez obie strony. Kiedy to nastąpi, transakcja przechodzi do grupy transakcji zamkniętych.

§14 Opis Przedmiotu wystawionego

1. Wystawiający powinien jak najdokładniej opisać Przedmiot, aby ułatwić innym jego wyszukanie oraz umożliwić im dokonanie przemyślanego Zamówienia.

2. Wystawiający powinien opisać Przedmiot bez względu na kategorię, do której Przedmiot należy, oraz może załączyć jego zdjęcie. Ponadto powinien określić:
    a. czas realizacji, tj. liczba dni roboczych, w ciągu których Wystawiający zobowiązuje się zrealizować Zamówienie (w szczególności wysłać Przedmiot do Zamawiającego). Uwaga: czas realizacji jest to czas od momentu złożenia Zamówienia do dnia realizacji Zamówienia, a nie czas od momentu złożenia Zamówienia do dnia odbioru Przedmiotu;
    b. formę wysyłki (list zwykły, list polecony itp.) - jeśli Przedmiot podlega wysyłce;
    c. zasięg wysyłki (obszar, w ramach którego Wystawiający zobowiązuje się go wysłać do Zamawiającego) - jeśli Przedmiot podlega wysyłce.

3. Informacje zawarte w opisie Przedmiotu mogą dotyczyć wyłącznie tego Przedmiotu.

4. Przedmiot musi być wystawiony w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Przedmiotu. Jeżeli Przedmiot został wystawiony w kategorii nieodpowiedniej, to skutki obciążają Wystawiającego.

5. Opis Przedmiotu powinien zawierać wszelkie istotne postanowienia umowy, która ma być zawarta. Opis Przedmiotu nie może zawierać adresu (jak i linka, odnośnika lub podobnie działających mechanizmów i funkcji) do strony WWW . Wyjątkowo opis Przedmiotu może zawierać linki do stron dodatkowo opisujących przedmiot lub rozszerzających jego charakterystykę (np. recenzja książki, gry czy filmu).

6. Opis Przedmiotu powinien być rzetelny i kompletny, jednoznaczny i zrozumiały, sformułowany w sposób łatwy do odczytania. Nie może on wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Przedmiotu, takich jak jego jakość, pochodzenie, marka, producent.

7. Użytkownik obowiązany jest do dokładnego zapoznania się z Opisem Przedmiotu. Brak znajomości Opisu Przedmiotu lub niedokładne jego przeczytanie nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego, chyba że Opis nie spełnia warunków Regulaminu lub wprowadza Zamawiającego w błąd, a niespełnienie tych wymagań ma związek z podstawą roszczeń Zamawiającego.

8. Wystawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy lub nieścisłości w opisie Przedmiotu.

§15 Skutki wystawienia Przedmiotu

1. Celem wystawienia Przedmiotu jest zawarcie prawnie skutecznej umowy nabycia Przedmiotu. Wystawiający i Zamawiający mają świadomość, że umowa zawarta w powyższy sposób, drogą elektroniczną, jest prawnie wiążącą umową nabycia Przedmiotu i wywołuje wszystkie skutki wynikające z jej treści, ustawy, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów. Użytkownik nie może żądać od Usługodawcy unieważnienia tak zawartej umowy, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

2. Zatem umowa co do zasady nie może być anulowana (unieważniona). Jeśli jesteś właścicielem Przedmiotu, poprzez jego wystawienie do wymiany świadomie zgadzasz się na jego przekazanie do Zamawiającego na warunkach, które określiłeś. Również, jeśli zamawiasz Przedmiot, to świadomie zgadzasz się na jego nabycie, na warunkach określonych przez Wystawiającego.

3. Jeśli jednak Wystawiający nabierze podejrzeń co do wiarygodności Zamawiającego np. z powodu „podejrzanego” adresu, to może zgłosić Usługodawcy swoje podejrzenia. Jeśli podejrzenia będą uzasadnione, transakcja zostanie anulowana.

4. Jeśli transakcja nie została jeszcze zrealizowana (w szczególności Przedmiot nie został wysłany), może zostać ona anulowana przez Usługodawcę na wniosek jednej ze Stron pod warunkiem, że druga Strona wyrazi na to zgodę. W przypadku jej anulowania, punkty pobrane od Zamawiającego za Przedmiot, zostaną mu zwrócone.

5. Jeśli transakcja została już zrealizowana (w szczególności Przedmiot został wysłany), może zostać ona anulowana przez Usługodawcę na wniosek jednej ze stron pod warunkiem, że druga Strona wyrazi na to zgodę oraz obie strony zgodnie ustalą, która z nich otrzyma Punkty będące wartością zamawianego Przedmiotu.

6. Jeśli czas realizacji zamówienia został przekroczony a Wystawiający nie zalogował się w Serwisie od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego, Usługodawca może anulować transakcję. W przypadku jej anulowania, punkty pobrane od Zamawiającego za Przedmiot, zostaną mu zwrócone.

7. Jeśli Konto Użytkownika będącego jedną ze Stron transakcji zostało zawieszone, Usługodawca może anulować transakcję. W przypadku anulowania transakcji, jeśli nie została ona oznaczona jako "odebrana", Punkty zwracane są drugiej Stronie transakcji.

§16 Ograniczenia co do wystawiania Przedmiotów

1. Zakazane jest wystawianie Przedmiotów:
    a. Jeśli narusza to obowiązujące przepisy prawa;
    b. Jeśli narusza to prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, inne prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej);
    c. Jeśli narusza to dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;
    d. Jeśli jest to sprzeczne z Załącznikiem Nr 1 – Zasady Zamieszczania Danych i Przedmioty Zabronione.

2. Zakaz wystawiania Przedmiotów, o których mowa w ust. 1, dotyczy zarówno wystawiania ich jako przedmiotów transakcji, jak i wystawiania ich jako bezpłatny dodatek (gratis).

3. Przedmioty określone w ust. 1 i 2 są nazywane „Przedmiotami zakazanymi”

§17 Rękojmia

1. Wystawiający nie może wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

2. Jednakże rękojmia nie rozciąga się na wady Przedmiotu, o których Kupujący wiedział w szczególności te, które Wystawiający ujawnił w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości w opisie Przedmiotu.

§18 Informacja o Zamawiającym

1. Niezwłocznie po zawarciu Umowy, Wystawiający otrzymuje dostęp do strony ze szczegółami transakcji, gdzie zawarte są dane dotyczące Zamawiającego (imię, nazwisko oraz adres), które są niezbędne do wysyłki Przedmiotu.

2. Wystawiający i Zamawiający nie mają dostępu do swoich adresów e-mail, mogą komunikować się jedynie poprzez infrastrukturę Portalu.

§19 Archiwizacja i dokumentacja treści umów i Opisów Przedmiotów

O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Użytkownicy są zobowiązani przechowywać i archiwizować wszelkie informacje i dokumenty związane z zawarciem i wykonaniem umów na swoich własnych nośnikach informacji w sposób umożliwiający jej przechowywanie, odczytanie i utrwalenie. Dotyczy to także Opisu Przedmiotu. Brak dostępności do powyższych informacji i dokumentów w infrastrukturze Serwisu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkowników względem Serwisu.

§20 Ocena i komentarz

1. Transakcja może zostać oceniona przez Zamawiającego i skomentowana zarówno przez Zamawiającego jak i Wystawiającego w każdym momencie, bez względu na jej status. Ocena i komentarz mogą być również wielokrotnie zmieniane.

2. Możliwe są ustalenia pomiędzy Stronami umowy po jej wykonaniu, jeśli zachodzi konieczność zmiany oceny lub komentarza.

3. Skala ocen to 0-5 gdzie 0 oznacza bardzo niski poziom satysfakcji a 5 bardzo wysoki poziom satysfakcji z transakcji.

4. Średnia ocena Użytkownika wyliczana jest na podstawie ocen wystawionych przez unikalnych Użytkowników. Jeśli istnieje kilka ocen od tego samego Użytkownika to są one uśredniane dla tego Użytkownika. I tak przykładowo, jeśli Użytkownik X posiada następujące oceny (w nawiasie symbol Użytkownika, który daną ocenę wystawił): 2(A), 3(B), 3(A), 2(C), 4(D), 5(E), 4(D), 5(D) to średnia ocena wyliczana jest następująco:

§21 Zawieszenie Konta

1. Jeżeli Użytkownik narusza Regulamin lub przepisy prawa („Niedozwolone korzystanie z Usługi”), Usługodawca może zawiesić Konto Użytkownika na czas określony lub nieokreślony.

2. Niedozwolone korzystanie z Usługi obejmuje w szczególności sytuacje, gdy:
    a. Użytkownik swoim działaniem lub zaniechaniem negatywnie wpływa na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzi Usługodawcy;
    b. Użytkownik zamieścił Dane (w szczególności wystawił Przedmioty) sprzeczne z Zasadami Zamieszczania Danych, w szczególności wystawił Przedmiot Zakazany;
    c. Dane Użytkownika, o których mowa w §5 wymagają dodatkowej weryfikacji;
    d. Otrzymanie przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Danych zamieszczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności;
    e. Użytkownik korzysta z danych osobowych innych Użytkowników dostępnych w Serwisie w celach innych niż korzystanie z Usług, w szczególności wysyła im niezamówione informacje handlowe (spam);
    f. Użytkownik narusza zasady korzystania z Konta lub posiada więcej niż jedno Konto.;
    g. Użytkownik narusza zasady dotyczące danych osobowych (w szczególności zasady wynikające z Polityki Prywatności.
    h. Usługodawca otrzymuje od Użytkowników wiarygodne wiadomości, że dany Użytkownik nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z zawartych umów lub też korzysta z Serwisu w celu wyłudzenia informacji;
    i. Użytkownik otrzymał znaczną ilość ocen i komentarzy negatywnych;
    j. Użytkownik podejmuje działania, których celem jest jedynie podniesienie pozycji Użytkownika lub też pozyskanie kontaktów do określonej grupy docelowej Użytkowników w związku z wykonywaną przez siebie działalnością (np. na czyjeś zlecenie lub w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, która nie jest związana z tematyką Serwisu – np. agentów ubezpieczeniowych rekrutujących do OFE).
    k. Użytkownik naruszył zasady dotyczące wystawiania ocen i komentarzy;
    l. Użytkownik naruszył zasady dotyczące Opisu Przedmiotu, w szczególności Opis Przedmiotu zawiera adres (link, odnośnik lub podobnie działający mechanizm lub funkcję) do strony www, z zastrzeżeniem §14 ust. 5.

2. Użytkownik, którego Konto jest zawieszone, ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania, będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Usługodawcy.

3. Użytkownik, którego Konto jest zawieszone, może wystąpić do Usługodawcy o odwieszenie Konta. Usługodawca może odwiesić Konto po złożeniu przez Użytkownika wyjaśnień oraz oświadczenia o tym, iż zapoznał się on z Regulaminem oraz przepisami prawa i zobowiązuje się do nienaruszania Regulaminu oraz przepisów prawa w przyszłości.

4. Wraz z zawieszeniem Konta Usługodawca może wezwać Użytkownika do usunięcia wszelkich naruszeń przepisów prawa i Regulaminu i skutków niedozwolonego korzystania z Usługi i w tym celu wyznaczyć odpowiedni termin. W takim wypadku dodatkowym warunkiem odwieszenia Konta jest pełne zastosowanie się Użytkownika do treści wezwania w wyznaczonym terminie.

5. Usługodawca informuje Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta, wyznaczając mu termin 3 (trzech) dni na ustosunkowanie się do zamiaru, a po jego upływie Usługodawca może zawiesić Konto, chyba że wyjaśnienia Użytkownika dają podstawę do niezawieszenia Konta. Wymogu poinformowania o zamiarze nie stosuje się, gdy:
    a. Usługodawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności (np. od Policji, Prokuratury);
    b. opóźnienie w zawieszeniu Konta grozi Usługodawcy lub innej osobie szkodą;
    c. naruszenie przez Użytkownika prawa lub Regulaminu jest wysoce prawdopodobne w świetle zasad doświadczenia życiowego;
    d. natychmiastowe zawieszenie Konta jest oczywiście uzasadnione.

6. Jeśli Usługodawca uzyska wiarygodną wiadomość o niedozwolonym korzystaniu z Usługi przez Użytkownika, naruszającym przepisy prawa powszechnie obowiązującego i mogącym wypełniać znamiona przestępstwa, może zawiadomić właściwe organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Użytkownika.

7. Usługodawca może zawiesić Konto Użytkownika także w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta tego Użytkownika jest zagrożone. Usługodawca może wówczas uzależnić uchylenie Środka Nadzorczego od dokonania zmiany hasła dostępowego do Konta tego Użytkownika. Po dokonaniu zmiany hasła Konto jest odwieszone.

8. Skutki zawieszenia Konta są następujące:
    a. Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta;
    b. Użytkownik posiada dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Usługodawcy;
    c. Użytkownik nie może korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu;
    d. W okresie zawieszenia Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się lub prowadzić Konta bez uprzedniej zgody Usługodawcy;
    e. Usługodawca może nie zawrzeć umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną, gdy Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości;

§22 Zmiana kategorii Przedmiotu

Usługodawca ma prawo zmienić kategorię, w której został wystawiony Przedmiot, jeśli kategoria ta nie jest odpowiednia ze względu na rodzaj Przedmiotu.

§23 Usunięcie wystawionego Przedmiotu

1. Usługodawca ma prawo usunąć wystawiony Przedmiot, jeżeli czynności związane z wystawieniem naruszają przepisy Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Usługodawcy lub innego Użytkownika. W szczególności dotyczy to wystawienia Przedmiotów Zakazanych lub sytuacji, gdy Przedmiot został umieszczony w kategorii, która nie jest odpowiednia ze względu na rodzaj Przedmiotu lub Opis Przedmiotu zawiera adres (link, odnośnik lub podobnie działający mechanizm lub funkcję) do strony www, z zastrzeżeniem §14 ust. 5.

2. Skutki usunięcia Przedmiotu są następujące: informacje dotyczące tego Przedmiotu przestają być dostępne w Serwisie, dalsze czynności dotyczące tego Przedmiotu są niemożliwe, zamówienie dotyczące tego Przedmiotu nie wywołuje skutku, zaś usunięte Przedmioty nie mogą zostać przywrócone.

§24 Oceny i komentarze (Opinie)

1. Wystawiający i Zamawiający mogą wystawić sobie nawzajem opinie po zakończeniu transakcji. Opinia ta powinna być obiektywną oceną wykonania przez Użytkownika tej umowy.

2. Opinie widoczne są dla wszystkich Użytkowników po ich wystawieniu.

3. Opinia nie może naruszać dobrego imienia osoby, dla której jest wystawiana oraz naruszać zasad dobrych obyczajów. Wszelka krytyka powinna mieć charakter obiektywny i rzeczowy, a nie skierowany na określoną osobę.

4. Opinia nie może zawierać:
    a. Wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych, lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
    b. Danych kontaktowych podmiotów innych niż wystawiający opinię Użytkownik, w szczególności imienia i nazwiska, nazwy (loginu), miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail;
    c. Adresów stron internetowych;
    d. Treści o charakterze reklamowym.

5. Zakazane jest wystawianie opinii w celu sztucznego podwyższania wiarygodności Użytkowników.

6. Opinię negatywną, opisującą zaistniałą sytuację, Użytkownik może wystawić w szczególności w przypadku opieszałości lub niechęci drugiej ze stron w wykonaniu umowy. Opinia ta powinna być napisana z zachowaniem szczególnej staranności oraz rzeczowo i zgodnie z prawdą opisywać przebieg zdarzenia.

§25 Usunięcie Opinii

Usługodawca może usunąć opinię, jeśli narusza ona przepisy Regulaminu, przepisy prawa obowiązującego, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.

§26 Opłaty

1. Za odpłatne czynności Usługodawcy określone w Regulaminie pobierane są Opłaty w Punktach.

2. Wysokość Opłat i ich opcje oraz zasady ich pobierania określa Załącznik Nr 5 do Regulaminu – Tabela Opłat.

3. Usługodawca ma prawo okresowego obniżenia opłat w ramach promocji ograniczonych czasowo, na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.

§27 Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone lub przechowywane Dane (w tym Dane na Portalu), jeśli nie wie o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Danych. Użytkownik, który uzna, że Dane lub związana z nimi działalność mają charakter bezprawny, powinien zgłosić ten fakt Usługodawcy korzystając z formularza – Zgłoś Naruszenie, zgodnie z Procedurą Zgłaszania Naruszeń- Załącznik Nr 2.

2. Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, Usługodawca nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego Danych. Usługodawca nie sprawdza Danych pod kątem tego, czy są bezprawne lub czy bezprawna jest związana z nimi działalność i nie ma takiego obowiązku.

§28 Odpowiedzialność Użytkownika za bezprawne Dane

1. Użytkownik, który zamieścił Dane sprzeczne z Zasadami Zamieszczania Danych, obowiązany jest do naprawienia szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia tych Danych, w pełnej wysokości.

2. Jeśli całość lub część szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia Danych sprzecznych z Zasadami Zamieszczania Danych, pokrył Usługodawca, może on dochodzić od Użytkownika, który te Dane zamieścił, regresu, w pełnej wysokości. Ponadto Użytkownik obowiązany jest do naprawienia wszelkich innych szkód, które Usługodawca poniósł wskutek zamieszczenia takich Danych, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych (utrata renomy, dobrego imienia, koszty pomocy prawnej).

§29 Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku zawieszenia Konta, chyba że czynności te podjął w oparciu o przesłankę nie wymienioną w Regulaminie.

2. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest przez Usługodawcę zawinione.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:
    a. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Portalu (są one wymienione w §4);
    b. braku możliwości dostępu do Portalu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;
    c. siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności;
    d. niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;
    e. złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego Użytkownika Internetu;
    f. przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Portal (np. Microsoft Windows);
    g. odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;
    h. w innych wypadkach określonych w Regulaminie.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.

5. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.

6. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Portalu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Portalu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Portalu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika obejmuje jedynie stratę rzeczywistą, nie obejmuje utraconych korzyści (lucrum cessans).

§30 Rola Serwisu

1. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach i transakcjach między Użytkownikami, nie jest stroną czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi, w szczególności nie jest stroną umów dotyczących Przedmiotów.

2. Usługodawca nie gwarantuje:
    a. dokładności ogłoszeń i informacji kontaktowych ani jakości, bezpieczeństwa lub zgodności z prawem Przedmiotów ani należytej jakości wystawianych Przedmiotów;
    b. iż Wystawiający lub Zamawiający mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru;
    c. Uczciwości, rzetelności i prawdomówności Użytkowników.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami, które to stosunki wynikły z nawiązania lub próby nawiązania kontaktu w ramach Serwisu.

4. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za:
    a. Zachowanie Użytkowników w ramach Serwisu;
    b. Nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku wystawienia Przedmiotu;
    c. Następstwa działań lub zaniechań osób trzecich, a stanowiących naruszenie przepisów Regulaminu;
    d. Jakość, bezpieczeństwo lub legalność wystawianych Przedmiotów;
    e. Prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników;
    f. Zdolność Wystawiających do ich wydania;
    g. Wypłacalność Użytkowników składających oferty.

5. O ile Regulamin nie stanowi inaczej (Dobrowolne Rozstrzyganie Sporów), Usługodawca nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ofert i zawartej lub niedoszłej do skutki lub niewykonanej lub nienależycie wykonanej Umowy rozwiązują między sobą sami Użytkownicy. Usługodawca nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

§31 Reklamacje

1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za pomocą formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji.

2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.

3. Prawo Użytkownika dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń przeciwko Usługodawcy przysługuje mu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Bezskuteczne wyczerpanie postępowania reklamacyjnego oznacza, iż Użytkownik złożył prawidłową reklamację (zgodnie z wymogami ust. 1) i upłynął termin, o którym mowa w ust. 2 i w tym terminie i do chwili wystąpienia z roszczeniami przez Użytkownika nie doszło do porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, kończącego całościowo powstały spór.

§32 Zbycie Portalu

Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Portal sprzedać, darować wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. O zamiarze takim zawiadamia Użytkownika poprzez Komunikat, w takim wypadku stosuje się przepisy o zmianie Regulaminu.

§33 Wyłączenie prawa odstąpienia

Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od rozpoczęcia korzystania z Portalu zatem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.)

§34 Zakończenie korzystania z Usługi i usunięcie Konta

1. Usługodawca umożliwia nieodpłatnie Użytkownikowi zakończenie, w każdej chwili, korzystania z Usługi, przez możliwość opuszczenia Portalu (wylogowanie).

2. Użytkownik zarejestrowany może się wyrejestrować w każdym czasie. Czyni to poprzez kliknięcie na przycisk „Usuń Konto” w panelu ustawień.

3. Usługodawca może rozwiązać umowy z Użytkownikami o korzystanie z Portalu za 1 – miesięcznym wypowiedzeniem. Termin wypowiedzenia liczy się od końca miesiąca kalendarzowego.

4. W przypadku zajścia zdarzenia będącego podstawą zawieszenia Konta Usługodawca może od razu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym (nawet bez uprzedniego zawieszenia Konta), również pozbawiając go na zawsze możliwości dokonania Rejestracji (ban).

5. Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę następuje w formie e-mailowej na adres e-mail Użytkownika.

6. Sutkiem wydarzeń, o których mowa w ust. 2 – 4, jest usunięcie Konta Użytkownika z Portalu, następujące niezwłocznie po tym wydarzeniu.

7. Z chwilą Usunięcia Konta Użytkownika może nastąpić, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących danych osobowych, usunięcie wszystkich Danych zamieszczonych i przechowywanych przez Użytkownika na Profilu, z tego względu Użytkownik powinien je przechowywać na własnym komputerze, a Portal i wszelkie jego funkcje przestają być dla Użytkownika dostępne. Następuje bezpowrotna utrata wszystkich zgromadzonych w ramach Konta Danych.

8. Warunkiem wyrejestrowania Użytkownika jest uprzednie wykonanie przez niego umów zawartych w ramach Serwisu.

§35 Rozstrzyganie sporów pomiędzy Użytkownikami

1. W przypadku gdy jedna lub obie Strony są niezadowolone z przebiegu transakcji, w pierwszej kolejności powinny one dążyć do polubownego załatwienia sporu (np. Przedmiot nie został wysłany, Przedmiot podczas przesyłki został uszkodzony, skradziony, zniszczony lub też zaginął, odbiór Przedmiotu nie został potwierdzony). Strona, która ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację, powinna zrekompensować drugiej Stronie straty poprzez przelanie zwrotne Punktów na jej Konto.

2. Jeśli Strony nie są w stanie rozstrzygnąć sporu polubownie, mogą one:
    a. skorzystać z dobrowolnej Procedury Rozstrzygania Sporów przez Serwis Finta.pl albo;
    b. rozstrzygnąć spór przed sądem powszechnym.

3. Wybór sposobu rozstrzygania sporów należy do Użytkownika. Gorąco jednak rekomendujemy przynajmniej próbę skorzystania z dobrowolnej Procedury Rozstrzygania Sporów przez Serwis Finta.pl. Jest ona całkowicie bezpłatna i pozwala zaoszczędzić wydatków, kosztów sądowych i niepotrzebnego stresu, jest ona także odformalizowana i nie wymaga od Użytkownika wiedzy prawniczej.

4. Zasady Dobrowolnego Rozstrzygania Sporów przez Serwis Finta.pl określa Załącznik Nr 4.

§36 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Portalu.

2. Usługodawca zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed zamierzoną zmianą Jeżeli w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte i obowiązują od dnia następnego po upływie tego terminu. Wypowiedzenie następuje przez zawiadomienie Usługodawcy na podany w powiadomieniu adres poczty elektronicznej.

3. Umowa o korzystanie z Portalu zawierana jest w języku polskim.

4. Prawem właściwym dla korzystania z Portalu jest prawo polskie.

5. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która nabywa Usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384- 385 Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6. Do korzystania z Portalu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część:
    a. Załącznik Nr 1 – Zasady Zamieszczania Danych i Przedmioty Zakazane;
    b. Załącznik Nr 2 – Procedura Zgłaszania Naruszeń;
    c. Załącznik Nr 3 – Polityka Prywatności;
    d. Załącznik Nr 4 – Dobrowolne Rozstrzyganie Sporów między Użytkownikami;
    e. Załącznik Nr 5 – Tabela Prowizji i Opłat;

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2014

Katalog przedmiotów