Powrót do strony głównej

DOBROWOLNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW


Kto i kiedy może skorzystać z Procedury Dobrowolnego Rozstrzygania Sporów

1. Zamawiający - w przypadku jeśli czas realizacji zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnego czasu potrzebnego na dotarcie Przedmiotu do Zamawiającego w zależności od wybranej formy wysyłki, został przekroczony i Zamawiający nie odebrał Przedmiotu, bez względu na aktualny status transakcji, pod warunkiem jednak, że Zamawiający nie określił tej transakcji jako odebranej.

2. Zamawiający - w przypadku, gdy odebrał Przedmiot ale nie jest on zgodny z opisem dostępnym podczas zamawiania, pod warunkiem jednak, że Zamawiający nie określił transakcji jako odebranej.

3. Wystawiający - w przypadku jeśli określił transakcję jako wysłaną/zrealizowaną i czas potrzebny na dotarcie Przedmiotu do Zamawiającego w zależności od wybranej formy wysyłki minął, a Zamawiający nie określił transakcji jako odebranej.

Jak przebiega Procedura Rozstrzygania Sporów?

1. Każda ze Stron może zgłosić się z wnioskiem o interwencję do Serwisu przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie transakcji i prawidłowe wpisanie wszystkich wymaganych danych.

2. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza Usługodawca zawiadamia drugą Stronę transakcji o powstałym sporze i prosi ją o udzielenie wyjaśnień. Wyjaśnienia powinny być udzielone przez drugą Stronę w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości.

3. Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości druga Strona nie udzieli żadnych wyjaśnień, Usługodawca może anulować transakcję, i przekazać Punkty Stronie składającej wniosek o interwencję do Serwisu.

4. Jeżeli druga Strona udzieliła informacji, jednak udzielona informacja nie rozwiązuje istniejącego sporu, Usługodawca prosi obie strony o polubowne załatwienie tego sporu i zgodne wskazanie Strony, która powinna otrzymać Punkty po anulowaniu tej transkacji.

5. Jeżeli spór polega na tym, że Wystawiający twierdzi, że zrealizował transakcję a Zamawiający twierdzi, że nie odebrał Przedmiotu, oraz jeśli Strony nie porozumiały się co do polubownego załatwienia sporu, Usługodawca może anulować transakcję postępując według poniższej zasady:
    a. Jeśli przedmiot został nadany przesyłką rejestrowaną (np. listem poleconym) i Wystawiający posiada numer nadania, który umożliwia weryfikację w systemie Poczty Polskiej i sprawdzenie, czy przesyłka została oznaczona w tym systemie jako odebrana, to spór wygrywa Wystawiający i on otrzymuje Punkty po anulowaniu transakcji;
    b. Jeśli przedmiot został nadany przesyłką nierejestrowaną oraz jeśli Wystawiający podczas wystawiania przedmiotu umożliwił wybór przesyłki rejestrowanej (opcja "Forma wysyłki") a Zamawiający z niej nie skorzystał to spór wygrywa Wystawiający i on otrzymuje Punkty po anulowaniu transakcji;
    c. Jeśli przedmiot został nadany przesyłką nierejestrowaną oraz Zamawiający nie miał możliwości wyboru przesyłki rejestrowanej (np. listem poleconym) i mógł zamówić przedmiot wyłącznie przesyłką nierejestrowaną, to spór wygrywa Zamawiający i to on otrzymuje Punkty po anulowaniu transakcji.

6. W pozostałych przypadkach decyzja podejmowana jest indywidualnie, na podstawie danych uzyskanych od obu stron transakcji.

7. Decyzja Usługodawcy nie jest wiążąca, po jej wydaniu Strony mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej, jeżeli którakolwiek z nich jest niezadowolona z decyzji Usługodawcy.

Uwaga!

Zgłoszenie wniosku o interwencję do Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków Procedury Rozstrzygania Sporów. Akceptując je zgadzasz się jednocześnie na to, iż zwalniasz Usługodawcę ze wszelkiej odpowiedzialności, jaka wiąże się ze skutkami rozstrzygnięcia sporu, z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Jeśli nie będziesz zadowolony z wyniku Procedur Rozstrzygania Sporów, to możesz dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej przeciwko drugiej Stronie, ale nie przeciwko Usługodawcy.

Kiedy nie mogę skorzystać z Procedury Rozstrzygania Sporów?

1. Gdy umowa została zawarta i była wykonywana na zasadach innych niż określono w Regulaminie;

2. Gdy Zamawiający nie podał poprawnych danych kontaktowych;

3. Gdy Przedmiot należał do Przedmiotów Zakazanych;

4. Gdy Przedmiot został przesłany lub transportowany osobiście bądź za pośrednictwem podmiotu niebędącego operatorem pocztowym lub firmą kurierską;

5. Gdy Przedmiot uległ zniszczeniu lub został zagubiony podczas przesyłki lub transportu z przyczyn leżących po stronie przewoźnika lub operatora pocztowego.