Powrót do strony głównej

Zasady zamieszczania Danych i Przedmioty Zakazane


Użytkownik w ramach Portalu ma możliwość zamieszczania lub przechowywania wszelkich Danych, o ile nie są one sprzeczne z prawem, Regulaminem. Dane te nie mogą naruszać praw osób trzecich, dóbr osobistych, danych osobowych, praw autorskich czy innych praw własności intelektualnej (przemysłowej), tajemnicy handlowej czy tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy państwowej, służbowej, zawodowej. Zdjęcia zamieszczone przez Użytkownika nie mogą naruszać niczyich praw autorskich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie Dane zamieszczone przez siebie i przechowywane na Portalu.

Twoje Dane, w szczególności wystawione Przedmioty:

    1. nie mogą zawierać treści:
        a. wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, ksenofobii lub konfliktów;
        b. propagujących przemoc;
        c. wulgarnych, obraźliwych, naruszających zasady dobrego wychowania;
        d. wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd;
        e. dotyczących towarów lub świadczenia usług, które nie istnieją lub co do których Użytkownik nie ma uprawnień;
        f. fałszujących lub nie podających rzeczywistych właściwości lub cech towarów lub usług (takich jak rozmiar/metraż, przebieg, wiek, cena, lokalizacja, wynagrodzenie i tym podobne);
        g. dotyczących świadczenia usług uznanych ogólnie za naganne, jak prostytucja, piramidy finansowe, lichwa;
        h. dotyczących organizowania sprzedaży lawinowej lub sprzedaży w systemie marketingu wielopoziomowego (w systemie MLM) lub w innym systemie podobnym;
        i. zawierających informacje dotyczące zachęcania lub propagowania udziału w grach hazardowych, grach losowych, zakładach wzajemnych oraz grach na automatach i na automatach o niskich wygranych;
        j. dotyczących sporządzania lub pomocy przy sporządzaniu projektów prac zaliczeniowych, magisterskich, licencjackich i podobnych, jak również bezpośredniej pomocy przy zdawaniu jakichkolwiek zaliczeń, kolokwiów lub egzaminów;
        k. dotyczących telepracy polegającej na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej (spamu);
        l. dotyczących haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej;
        m. dotyczących oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy, systemów i sieci teleinformatycznych;

    2. Dane nie mogą zawierać odnośników do serwisów internetowych wymagających od usługobiorców uiszczania opłat z tytułu korzystania z tych serwisów jak i reklamy lub odnośników serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Portalu.

    3. Dane nie mogą zawierać wirusów ani żadnych innych technologii, mogących zaszkodzić innym Użytkownikom Portalu, jak i „łańcuszków internetowych”

TWOJE PODSTAWOWE OBOWIĄZKI

Korzystając z Portalu nie będziesz:

1. Podejmował działań, które nadmiernie obciążają infrastrukturę Portalu lub zakłócają poprawne jego funkcjonowanie;

2. Kopiował, modyfikował ani rozpowszechniał treści tworzonych przez inne osoby bez ich oraz naszej wyraźnej, pisemnej zgody;

3. Korzystał z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi), robotów (spikerów, scraperów) lub innych zautomatyzowanych narzędzi, aby w jakimkolwiek celu uzyskać dostęp do strony Portalu i gromadzić pochodzące z niej Dane bez naszej wyraźnej pisemnej zgody lub aby przerywać, niszczyć lub ograniczyć działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwić nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera lub sieci komputerowej;

4. Korzystał z danych osobowych innych Użytkowników, dostępnych w Portalu w celu innym niż dozwolone w Regulaminie, w szczególności nie będziesz wysyłał im niezamówionej informacji handlowej (spamu) lub zbierał te dane w innych celach;

5. Kopiował, rozpowszechniał, modyfikował treści pochodzących z Portalu bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody, dezasemblował ani dekompilował, odtwarzał ani podejmował żadnych innych prób w celu poznawania kodu źródłowego Portalu. Wolno Ci jedynie wykorzystywać te elementy Portalu, które sam dodałeś (tj. zamieszczone przez Ciebie Dane);

6. Podejmował działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz nie będziesz korzystał z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;

7. Podejmował Działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu;

8. Podejmował działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;

9. Podejmował działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;

10. Podejmował działań, które wpływają na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie itp.), w tym między innymi korzystał ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości, aktualizacji Portalu;

11. Wykorzystywać Portalu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzeniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej;

12. Wielokrotnie wysyłał tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding).