Powrót do strony głównej

PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ


Zgodnie art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie ponosimy odpowiedzialności za przechowywane na Portalu Treści. Zgodnie z art. 15 tej ustawy nie mamy również obowiązku sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnionych przez Ciebie Treści i nie robimy tego. Jednakże mamy obowiązek uniemożliwić dostęp do nich w dwóch wypadkach:
    - w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności (np. z Policji, prokuratury);
    - w przypadku uzyskania innej wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności. Taką wiadomość możemy otrzymać od dowolnej osoby.

Jeśli zauważyłeś, że jakakolwiek Treść na Portalu narusza Twoje prawa, dobra osobiste, dane osobowe (np. zauważyłeś, że Treść opublikowana na Naszym Portalu albo treść Profilu Użytkownika narusza prawo), poinformuj Nas o tym przez opcję „Zgłoś Naruszenie”, a my, po dokonaniu weryfikacji, czy Twoja wiadomość jest wiarygodna, uniemożliwmy dostęp do takiej Treści.

Aby zgłosić Naruszenie, wypełnij prawidłowo formularz „Zgłoś naruszenie zasad”. Informacje wymagane w tym formularzu są nam potrzebne w celu zagwarantowania, że osoby zgłaszające naruszenie podają prawdę, są uprawnionymi stronami albo ich upoważnionymi przedstawicielami. Ponadto ma to nam umożliwić jednoznaczne rozpoznanie Treści, do której dostęp mamy uniemożliwić.

Twoje Zgłoszenie powinno zawierać:

    1. Imię i nazwisko (nazwę i firmę);
    2. Adres e-mail;
    3. Wskazanie rodzaju i zakresu naruszenia, w szczególności wskazanie Treści (np. konkretnej informacji na Profilu Użytkownika), która Twoim zdaniem, narusza prawo;
    4. Podanie informacji umożliwiających nam zlokalizowanie miejsca, gdzie znajduje się Treść, do której dostęp mamy uniemożliwić (dokładny link i określenie miejsca na podstronie);
    5. Uzasadnienie i ewentualne dowody na poparcie zgłoszenia.

Jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Nas podanych przez Ciebie w Zgłoszeniu danych osobowych dla potrzeb weryfikacji Twojego Zgłoszenia i uniemożliwienia dostępu do wskazanej przez Ciebie w nim Treści.

Jeżeli Zgłoszenie nie zawiera wszystkich wyżej wymienionych elementów, możemy odmówić jego rozpatrzenia, w tym wypadku najpierw wezwiemy Cię do jego uzupełnienia.

Jeśli uznamy, iż Twoje zgłoszenie jest wiarygodne, uniemożliwimy dostęp do wskazanej przez Ciebie Treści, po uprzednim niezwłocznym zawiadomieniu Użytkownika, który tą Treść zamieścił, o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tej Treści. Pamiętaj, że dokonując zgłoszenia, bierzesz na siebie odpowiedzialność za prawidłowość informacji w nim podanych i zasadność takiego zgłoszenia. Jeśli wskutek niezasadnego zgłoszenia uniemożliwimy dostęp do Treści, będziemy mogli dochodzić od Ciebie odszkodowania lub innych roszczeń prawem przewidzianych.

Informując Użytkownika, który zamieścił Treść, objętą Twoim zgłoszeniem, o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tej Treści, wyznaczamy mu termin 3 dni na ustosunkowanie się do tego zamiaru. Po upływie tego terminu uniemożliwiamy dostęp do Treści, chyba że wyjaśnienia Użytkownika dają podstawę do tego, by nie uniemożliwiać dostępu do Treści.

Jeśli otrzymamy urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, uniemożliwiamy dostęp do tej treści bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika.

Ponadto nie mamy obowiązku informowania o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści w następujących przypadkach:

    1. Gdy opóźnienie w uniemożliwieniu dostępu do Treści grozi Nam lub innej osobie szkodą;
    2. Gdy naruszenie prawa lub Regulaminu przez zamieszczającego Treść jest wysoce prawdopodobne w świetle zasad doświadczenie życiowego;
    3. Gdy natychmiastowe uniemożliwienie dostępu do Treści jest oczywiście uzasadnione.

Przykładami mogą być tu sytuacje, gdy np. na Portalu zamieszczono zdjęcie o charakterze pedofilskim, treść oczywiście wulgarną, obrażającą innego Użytkownika, zachęcającą do popełnienia przestępstwa itp.